Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Çalışan Kıskançlığı, İş Tatmini, Tükenmişlik ve Dinçlik Arasındaki İlişkiler: Beyaz Yaka Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

Open Access

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı çalışanlarında kıskançlık, iş tatmini, tükenmişlik ve dinçlik durumlarının birbiriyle olan ilişkilerini incelemek ve aralarındaki yapısal ilişkileri ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmaya özel sektörde farklı firmalarda çalışan, beyaz yaka 144 gönüllü kişi katılmıştır. İncelenmek istenen kavramları ölçmek için, Shirom-Melamed tükenmişlik ve dinçlik ölçeği, Minnesota iş tatmini ölçeği ve Vecchio tarafından geliştirilen çalışan kıskançlığı ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışan kıskançlığı, iş tatmini, tükenmişlik ve dinçlik değişkenleri arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modeli kurularak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışan kıskançlığının tükenmişliği direk olarak pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. Tükenmişliğin dinçliği ve iş tatminini negatif yönde etkilediği ve dinçliğin iş tatmini üzerinde pozitif anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada çalışanların kıskançlık kavramı, işyerlerinde yaşanan önemli duygusal durumlardan biri olduğu göz önüne alınarak iş tatmini, canlılık ve tükenmişlik ile birlikte ele alınmış ve çalışılmıştır. Çalışanların iş yerinde yaşayabileceği negatif duygu durumlarından biri olan çalışan kıskançlığı, iş tatmini ve dinçlik değişkenlerini dolaylı olarak, tükenmişlik değişkenini ise direk olarak etkilediği bulunmuş ve bununla birlikte, bu çalışmada ilk kez, tükenmişliğin çalışanın kıskançlığı için aracı bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, literatüre katkıda bulunmak ve çalışanların kıskançlığı hakkında yapılacak çalışmalarda öncü olmak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Çalışan-kıskançlığı   iş-tatmini   tükenmişlik   dinçlik  

Sorumlu Yazar

Mine Aydemir

Kaynakça

  • Alanyalı, L. K. (2006). Örgütsel stres kaynaklarının iş tatminine olan etkilerinin tükenmişlik ve dinçlik (coşku) etkileri bağlamında incelenmesi (uygulamalı bir araştırma) (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
  • Alicia, A. G. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 85-110.
  • Anbar, A., & Eker, M. (2008). An examination of relationship between burnout and job satisfaction among Turkish accounting and finance academicians. European Journal of Economic and Political Studies, 1(1), 39-57.
  • Aydogan, I., Atilla Dogan, A., & Bayram, N. (2009). Burnout among Turkish high school teachers working in Turkey and abroad: A comparative study. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(19).
  • Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups (Doctoral
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS429088

Submission : 31 May 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

The Relationship Between Employee Jealousy, Job Satisfaction, Burnout and Vigor: A Study of White-Collar Employees

Open Access

Öz

Aim: The aim of this study was to analyze and to explore the structural relationship between employee jealousy, job satisfaction, burnout and vigor. Methodology: A total of 144 white-collar employees operating in the private sector constituted the research population. Shirom-Melamed Burnout & Vigor Scales, Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), and Employee Jealousy Scale developed by Vecchio were used to quantify the concepts in question. Results: The relationship between employee jealousy, job satisfaction, burnout and vigor was analyzed using structural equation modeling (SEM). The results show that employee jealousy has a directly positive effect on burnout. Moreover, it was found that burnout has a negative effect on vigor and job satisfaction, while vigor has a positive effect on job satisfaction. Conclusion: Employee jealousy, as a negative workplace emotion, indirectly affects variables such as job satisfaction and vigor, while directly affecting the burnout variable. However, for the first time in this study, burnout is seen to play a mediating role in employee jealousy. Employee jealousy must be taken into consideration by managers in the work-place as a factor affecting performance, attaching the same level of importance as to variables such as burnout, vigor, etc.

Anahtar Kelimeler

Employee-jealousy   job-satisfaction   burnout   vigor  

Sorumlu Yazar

Mine Aydemir

Kaynakça

  • Alanyalı, L. K. (2006). Örgütsel stres kaynaklarının iş tatminine olan etkilerinin tükenmişlik ve dinçlik (coşku) etkileri bağlamında incelenmesi (uygulamalı bir araştırma) (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
  • Alicia, A. G. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 85-110.
  • Anbar, A., & Eker, M. (2008). An examination of relationship between burnout and job satisfaction among Turkish accounting and finance academicians. European Journal of Economic and Political Studies, 1(1), 39-57.
  • Aydogan, I., Atilla Dogan, A., & Bayram, N. (2009). Burnout among Turkish high school teachers working in Turkey and abroad: A comparative study. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(19).
  • Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups (Doctoral
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS429088

Submission : 31 May 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)