Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği

Open Access

Öz

Çalışanlar arasında stres ve tükenmişlik kavramları önemli işyeri sorunları arasında yer alır. Yaşanan iş stresi ve tükenmişlik, çalışanların işe karşı duygularını dolayısıyla iyilik hallerini de etkiler. Çalışanların işe karşı olumlu duygular beslemesi, genel yaşama karşı tutumunu da belirler. Bu sebeple işe karşı geliştirilen duygular, çalışanın yaşadığı stresin ve tükenmişliğin azalmasına da yol açabilir. Bu çalışmada tükenmişlik, işe ilişkin duygular ve iş stresi kavramları ele alınmıştır. Çalışmada kamu sektöründeki çalışanlar arasındaki tükenmişlik ve işe ilişkin duygular arasındaki ilişkiler incelenmiş, iş stresinin bu iki değişken arasında aracı etkisinin bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Anket yönteminin kullanıldığı çalışmada 172 kişi katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişki için Pearson Korelasyon Analizi ve değişkenler arasındaki aracı etkiyi tespit edebilmeye yönelik Yapısal Eşitlik Modellemesi içinde analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre işe ilişkin duygular ve tükenmişlik arasında anlamlı ve negatif yönlü; iş stresi ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Ayrıca stres değişkeninin işe ilişkin duygular ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi açıklamada kısmi aracılık rolünü üstlendiği görülmüştür. Diğer bir deyişle çalışanların işe ilişkin iyilik halleri ve algıları ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi açıklamak için iş stresini de anlamak gerekir.

Anahtar Kelimeler

Çalışan   stres   tükenmişlik   işe-ilişkin-duygular   yapısal-eşitlik-modellemesi  

Kaynakça

  • Abarghouei, M. R., M. H., Abarghouei, M., Bidaki, R., & Yazdanpoor, S. (2016). A study of job stress and burnout and related factors in the hospital personnel of Iran. Electronic Physician, 8(7), 2625 –2632.
  • Ahola, K., Honkonen, T., Isometsa, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Koskinen, S., & Lönnqvist, J. (2006). Burnout in the general population. Results from the finnish health 2000 study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(11).
  • Anand, M., & Arora, D. (2009). Burnout, life satisfaction and quality of life among executives of multi national companies. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(1), 159–164.
  • Anvari, M., Kalali, N., & Gholipour, A. (2011). How does personality affect on job burnout? International Journal of Trade Economics and Finance, 2(2), 115–119.
  • Ardıç, K. ve Polatçı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerine bir uygulama (GOÜ Örneği). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Der
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0077

Submission : 7 Eki 2019

Early Viewed : 4 May 2020

Tam Metin (PDF)

Mediator Role of Work Stress Between Burnout and Job Related Affective Wellbeing: A Case of Public Employees

Open Access

Öz

Both stress and burnout among employees are serious workplace problems. Work stress and burnout also affect employees’ feelings towards work and their well-being. Employees’ positive feelings towards work determine their attitude towards general life. For this reason, developing positive feelings towards work can also lead to a decrease in the stress and burnout experienced by the employee. In this study, the relationship between burnout and job-related affective well-being among public sector employees was examined. In addition, this study considers whether job stress has a mediator effect between these two variables. 172 people participated in the study using the questionnaire method. Pearson Correlation Analysis was performed for the relationship between variables. In order to determine the mediator effect analyzes were performed in Structural Equation Modeling. According to the results of the analysis, there is a significant and negative relationship between job related affective well-being and burnout; significant and clear relationship between work stress and burnout. In addition, the stress variable was found to play a partial mediator role in explaining the relationship between job-related affective well-being and burnout. In other words, it is necessary to understand stress in order to explain the relationship between job well-being and perceptions of employees and burnout.

Anahtar Kelimeler

Employee   stress   burnout   job-related-affective-well-being   structural-equation-modeling  

Kaynakça

  • Abarghouei, M. R., M. H., Abarghouei, M., Bidaki, R., & Yazdanpoor, S. (2016). A study of job stress and burnout and related factors in the hospital personnel of Iran. Electronic Physician, 8(7), 2625 –2632.
  • Ahola, K., Honkonen, T., Isometsa, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Koskinen, S., & Lönnqvist, J. (2006). Burnout in the general population. Results from the finnish health 2000 study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(11).
  • Anand, M., & Arora, D. (2009). Burnout, life satisfaction and quality of life among executives of multi national companies. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(1), 159–164.
  • Anvari, M., Kalali, N., & Gholipour, A. (2011). How does personality affect on job burnout? International Journal of Trade Economics and Finance, 2(2), 115–119.
  • Ardıç, K. ve Polatçı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerine bir uygulama (GOÜ Örneği). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Der
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0077

Submission : 7 Eki 2019

Early Viewed : 4 May 2020

Tam Metin (PDF)