Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Duygusal İhmal ve İstismara Uzmanların Bakış Açısı

Open Access

Öz

Çocuğa yönelik duygusal ihmal ve istismar, diğer istismar türlerinde olduğu gibi gözle görülebilen bulguları olmadığı için hemen tespit edilemeyebilir. Bu nedenle önem verilmesi gereken bir konudur. Çünkü sebep olduğu olumsuz etkiler uzun yıllar sürebilir ya da uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü duygusal ihmal ve istismarın uzmanlar tarafından iyi gözlemlenebilmesi gerektiği düşünüldüğü için bu araştırma kapsamında çocukla karşılaşan ya da karşılaşma ihtimali bulunan uzmanların duygusal ihmal ve istismara bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma olarak tasarlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden nedensel-karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak duygusal ihmal, istismar ve kötü muamele ile ilgili soruların yer aldığı “Uzmanlar İçin Soru Formu” kullanılmıştır. Gelişigüzel örnekleme yönteminden yararlanılarak 780 uzman (çocuk gelişimci, doktor, psikolog, avukat, öğretmen ve asker/polis) görüşüne ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; hem soru formunda listelenen davranışların uygun olup olmadığı konusunda, hem de davranışların çocuk ihmal ve istismarı olup olmadığı konusunda uzmanlar arasında yüzdesel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, bazı davranışlarda uzman yanıtları arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan farklılığın hangi uzman grubundan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları değerlendirildiğinde, çocuk gelişimcilerle diğer meslek grupları arasında olumlu anlamda farklılaşma olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Duygusal-istismar   duygusal-ihmal   kötü-muamele   bakış-açısı   çocuk  

Sorumlu Yazar

Alev ÜSTÜNDAĞ

Kaynakça

 • Akdoğan, R. (2017). A model proposal on the relationships between loneliness, insecure attachment, and inferiority feelings. Personality and Individual Differences, 111, 19–24. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.048.
 • Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Atıcı, A. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf içi problem davranışlara yönelik müdahalelerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Atıcı, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen-psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, 55–65.
 • Benson, S. N. K. (2009). A review of “Observation techniques: structured to unstructured” Gillham, B. (2008). London & New York: Continuum International Publishing Group.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. (1990) er
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0038

Submission : 10 Nis 2019

Early Viewed : 28 Nis 2020

Tam Metin (PDF)

The Perspective of Experts About Emotional Neglect and Abuse

Open Access

Öz

Emotional neglect and abuse should be closely observed by experts and for that reason this study aims to determine the viewpoints on emotional neglect and abuse of experts who encounter or might possibly encounter children who are at risk of abuse. Quantitative research methods were used in this research, more specifically, the causal-comparative research method. A “questionnaire for experts” was used as a data collection tool for questions about emotional neglect and abuse. 780 experts were consulted using the random sampling method. A general evaluation of the results showed that there was no significant difference among experts in terms of whether the behaviors listed in the questionnaire were appropriate or not and whether they classified listed behaviors as child neglect or abuse. However, when the results of the one-way analysis of variance were examined, it was found that there were significant differences between the experts’ responses for some behaviors. The Tukey test was conducted to determine which group of experts had different opinions than others. When the results of the Tukey test were evaluated, it was seen that there was a positive difference between child development and other occupational groups.

Anahtar Kelimeler

Emotional-abuse   emotional-neglect   ill-treatment   perspective   child  

Sorumlu Yazar

Alev ÜSTÜNDAĞ

Kaynakça

 • Akdoğan, R. (2017). A model proposal on the relationships between loneliness, insecure attachment, and inferiority feelings. Personality and Individual Differences, 111, 19–24. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.048.
 • Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Atıcı, A. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf içi problem davranışlara yönelik müdahalelerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Atıcı, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen-psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, 55–65.
 • Benson, S. N. K. (2009). A review of “Observation techniques: structured to unstructured” Gillham, B. (2008). London & New York: Continuum International Publishing Group.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. (1990) er
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0038

Submission : 10 Nis 2019

Early Viewed : 28 Nis 2020

Tam Metin (PDF)