Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Kamu Sağlık Sektöründe Beyaz Yakalı Taşeron Çalışanlar: Fırat Üniversitesi Hastanesi Örneği

Open Access

Öz

Türkiye’de kamu sağlık hizmetleri alanında 1980’li yıllardan itibaren alt yapısı oluşturulan, 2003 yılında ise uygulamaya giren Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile neo-liberal dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasına geçilmiştir. Sağlıkta dönüşüm süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinde performansa dayalı hizmet üretim sürecine geçilmiş ve istihdam süreçlerinde de esnekliğe dayalı istihdam biçimleri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma temelde neo-liberal dönemde istihdamda görülmeye başlanan esneklik ve güvencesizlik süreçlerinin kamu sağlık hizmetlerindeki beyaz yakalı taşeron çalışanlarca nasıl algılandığı ve deneyimlendiği konusu üzerinedir. Araştırma sonucunda çalışanların çoğunluğunun genç, bekâr ve yükseköğretim mezunu kişilerden oluştuğu görülmüştür. Çalışanların karar alma süreçlerinde bilgi, beceri ve deneyimlerinin dikkate alınmadığı ve bu noktada örgütsel adalet duygularının düşük olduğu görülmüştür. Esnek ve performansa dayalı hizmet üretimine bağlı olarak çalışanların iş yüklerinin büyük oranda arttığı ve işlerin düşük eleman sayılarıyla yürütülmeye çalışıldığı söylenebilir. Kurumda aynı işi yapan ve benzer eğitim düzeylerine sahip çalışanların farklı istihdam şekillerine dayalı çalıştırılmasının çalışanlar arasında maddi-manevi eşitsizlikleri ortaya çıkardığı görülmüştür. Sonuç olarak kamu sağlık hizmetlerinde yaşanan neo-liberal dönüşüm süreci bu alanlardaki istihdamda da etkisini göstermekte ve mevcut yapı sözleşmeliliği, esnekliği ve güvencesizliği esas alarak ve beyaz yakalı meslekleri de içerecek şekilde dönüşmektedir.

Anahtar Kelimeler

Esneklik   Güvencesizlik   Kamu-Sağlık-Hizmetleri   Beyaz-Yakalı-Taşeron-Çalışanlar  

Sorumlu Yazar

Sinan ACAR

Yazarlar

Sinan ACAR

Kaynakça

 • Adams, J. S. (1969). Inequity in social exchange. Advanced in Experimental Social Psychology, 2, 267–299.
 • Ağartan, T. (2007). Sağlıkta reform salgını. Avrupa’da ve Türkiye’de sağlık politikaları, reformlar, sorunlar, tartışmalar içinde (s.37–55). İstanbul: İletişim.
 • Al-shawawreh, T. B. (2016). Economic effects of using nepotism and cronyism in the employment process in the public sector ınstitutions. Research in Applied Economics, 8(1), 58–67.
 • Atkinson, J. (1984). Flexibility uncertainty and manpower management. UK: The Instıtute for Employment Studies.
 • Bauman, Z. (2014). Siyaset arayışı. İstanbul: Metis. Beck, U. (2011). Risk toplumu başka bir modernliğe doğru. İstanbul: İthaki.
 • Bolton, S. C. (2002). Consumer as king in the NHS. International Journal of Public Sector Management, 15(2), 129–139.
 • Bostan, S. ve Çiftçi, F. (2016). Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanla
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0037

Submission : 25 Kas 2019

Tam Metin (PDF)

White Collar Subcontracted Employees in the Public Health Sector: The Case of Fırat University Hospital

Open Access

Öz

With the Health Transformation Program (HTP) in Turkey whose infrastructure was established in the 1980s and came into practice in 2003, a significant stage of the neo-liberal transformation process started in the field of public health services. With the transformation process in health, a transition was made into performance- based service production in healthcare services, and flexible forms of employment started to be seen in employment processes. This study mainly focuses on the perception and experience of the white- collar subcontracted employees in public health services of flexible and precarious employment in the neoliberal period. As a result, it was observed that most participants were young, single and graduates of higher education. It was found that the knowledge, skills and experience of the employees were not considered in decision-making processes, and accordingly, they had lower levels of feelings of organizational justice. It may be stated that, due to the production of services with flexible and performance based work, the workload of the employees has increased considerably and the work is carried out with a low number of employees. Having employees with the same job and similar educational levels under different forms of employment was found to reveal material and moral inequalities among the employees. Consequently, the neo-liberal transformation process in public health services also shows its effect on the employment processes in these fields and the existing structure is being transformed in a way to also involve white-collar occupations by taking contracts, flexibility and precarity as a basis.

Anahtar Kelimeler

Flexibility   Precarity   Public-Health-Services   White-Collar-Subcontracted-Employees  

Sorumlu Yazar

Sinan ACAR

Yazarlar

Sinan ACAR

Kaynakça

 • Adams, J. S. (1969). Inequity in social exchange. Advanced in Experimental Social Psychology, 2, 267–299.
 • Ağartan, T. (2007). Sağlıkta reform salgını. Avrupa’da ve Türkiye’de sağlık politikaları, reformlar, sorunlar, tartışmalar içinde (s.37–55). İstanbul: İletişim.
 • Al-shawawreh, T. B. (2016). Economic effects of using nepotism and cronyism in the employment process in the public sector ınstitutions. Research in Applied Economics, 8(1), 58–67.
 • Atkinson, J. (1984). Flexibility uncertainty and manpower management. UK: The Instıtute for Employment Studies.
 • Bauman, Z. (2014). Siyaset arayışı. İstanbul: Metis. Beck, U. (2011). Risk toplumu başka bir modernliğe doğru. İstanbul: İthaki.
 • Bolton, S. C. (2002). Consumer as king in the NHS. International Journal of Public Sector Management, 15(2), 129–139.
 • Bostan, S. ve Çiftçi, F. (2016). Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanla
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0037

Submission : 25 Kas 2019

Tam Metin (PDF)